คู่มือการให้คำแนะนำ กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

คู่มือการให้คำแนะนำกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้คู่มือนี้เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนให้โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมมีความถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และสอดคล้องกับกรอบทิศทางการสนับสนุน เพื่อช่วยให้การพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม 2) ช่องทางการยื่นข้อเสนอโครงการของกลุ่มเป้าหมาย 3) ขั้นตอนในการพิจารณาและพัฒนาข้อเสนอโครงการ 4) การจัดทำข้อเสนอโครงการ 5) ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนจัดการสิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ 6) รายละเอียดข้อมูลสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการ 7)การตรวจสอบความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการ 8) การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 9) ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 10) เครือข่ายพี่เลี้ยงในการเขียนข้อเสนอโครงการ 11) ตัวอย่างโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กวท.
* อีเมลผู้ติดต่อ green.envfund@onep.go.th, green.envfund@gmail.com
* วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 5-6
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กบก./สผ.
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ อื่นๆ
หน่วยงานราชการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://envfund.onep.go.th/backoffice/uploads/detail/meuns_left/details/file_id_1244_2020-03-20.pdf
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 มกราคม 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564