รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

"ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบ จัดเก็บในรูปแบบ Database ของระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด เช่น ข้อมูลชื่อโครงการ เลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ ประเภทโครงการ ที่ตั้งโครงการ ชื่อเจ้าของโครงการ เป็นต้น"

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
* อีเมลผู้ติดต่อ databaseeia.onep@onep.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ไม่ระบุ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564