รายงานความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี

คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี2560-2564

ข้อมูลและทรัพยากร

This dataset has no data

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลหลากหลายประเภท
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กลุ่มงานติดตามและประมินผล
* อีเมลผู้ติดต่อ monitoringenvifund@gmail.com
* วัตถุประสงค์ อื่นๆ
ตัวชี้วัดบันทึกข้อตกลงทุนหหมุนเวียนกองทุนสิ่งแวดล้อม
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://envfund.onep.go.th/home/detail/38/0
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 9 เมษายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 เมษายน 2564
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2564